ความหมายของชีวิต

with No Comments

“เมื่อสังเกตที่คุณสมบัติของลมหายใจแล้ว

ก็พบว่า… มีคุณลักษณะที่สามารถอธิบายความหมายของชีวิตได้เป็นอย่างดี”

“By observing the properties of the breath,

I found that there is a trait that explains the meaning of life very well.”

ฉัตรมงคล อินสว่าง

รูปแห่งลมหายใจ ฉัตรมงคล อินสว่าง Figure of The Breath, Artist; Chatmongkol Insawang

_____________________________________

รูปแห่งลมหายใจ : Figure of The Breath