คำนิยมของศิลปินแห่งชาติ ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิชัย สิทธิรัตน์

with No Comments

คำนิยมของศิลปินแห่งชาติ ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิชัย สิทธิรัตน์ ในหนังสือ “ประติมากรรมรูปคนตามหลักวิชา แนวคิด การแสดงออกและหลักการประกอบสร้าง” เขียนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรมงคล อินสว่าง

Appreciation of National Artists Professor Emeritus Wichai Sitthirat in the book “Sculptures of people according to principles, concepts, expressions and construction principles” written by Assistant Professor Dr. Chatmongkol Insawang.

คำนิยม

         หนังสือประติมากรรมรูปคนตามหลักวิชา: แนวคิดการแสดงออกและหลักการประกอบสร้างเล่มนี้ เป็นความรู้สายประติมากรรมโดยตรง จึงมีเนื้อหา สาระที่ประติมากร ศิลปิน นักศึกษา ผู้รักศิลปะและประชาชนทั่วไป ควรมีไว้อ่านเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ในมงคลสูตร 38 ข้อที่ 8 ศิลปะเป็นมงคล (ศิลปะ : ประติมากรรม) นำความสุขความเจริญมาสู่มนุษยชาติ 

            ประติมากรรมรูปคนเกิดขึ้นพร้อมกับความเจริญของมนุษย์ ทุกยุค ทุกสมัย แต่ก็ยังถูกด้อยค่าว่าการปั้นคนในประติมากรรมมันตายไปแล้ว แต่ทุกวันนี้การสร้างสรรค์ประติมากรรมรูปคนก็ยังปรากฏอยู่ทั่วโลกด้วยน้ำมือของประติมากร

            หนังสือประติมากรรมรูปคนตามหลักวิชา…. ซึ่งเขียนโดย ผศ.ดร.ฉัตรมงคล อินสว่าง นอกจากเป็นอาจารย์สอนในสถาบันการศึกษาศิลปะแล้ว ยังเป็นศิลปิน (ประติมากร) เคยไปศึกษาที่ประเทศอิตาลี และดูงานประติมากรรมของประติมากรระดับโลกแล้ว ทำให้ฉัตรมงคล นำความรู้ความซาบซึ้งและรหัสความคิดในการสร้างประติมากรรม(รูป)คน ซึ่งซ่อนอยู่ในผลงานที่มีชื่อเสียงของศิลปินชั้นครูของโลกออกมาให้ผู้อ่านได้ทราบความจริง ได้อย่างน่าประหลาดใจ

            ฉัตรมงคล อินสว่าง เขียนในบทเริ่มต้นจะนำผู้อ่านไปชมผลงานของ Michelangelo ที่เมืองฟลอเรนซ์ แล้วโยงไปถึงท่านศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ผู้วางรากฐานศิลปะร่วมสมัยของไทยเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมาก

            ส่วนเส้นทางการสร้างสรรค์ประติมากรรมรูปคนยังคงดำเนินเรื่อยมา สำหรับความเป็นมาของประติมากรรมรูปคนตามหลักวิชาของไทย ฉัตรมงคล อินสว่าง เขาจะเน้นประวัติศาสตร์ ความเป็นมา เป็นการเริ่มต้นของการสร้างสรรค์ราชานุสาวรีย์ อนุสาวรีย์ รูปคน เทวดา พระสงฆ์ เป็นงานระดับชั้นครู และยังวิเคราะห์ผลงานบางชิ้นอย่างมีเหตุผล ปัญหาบางอย่างผู้อ่านอาจมองข้ามไป ทำให้เกิดความรู้ใหม่ๆ ขึ้น นอกจากนี้ยังเขียนถึงองค์ประกอบของศิลปะ บทส่งท้าย หลักการประกอบสร้างรูปทรง รูปทรงประติมากรรมรูปคนจะมีความสง่างามได้ ต้องอาศัยหลักของสัดส่วนของมนุษย์ รวมทั้งโครงสร้างและความเป็นเอกภาพของประติมากรรม ฉัตรมงคล อินสว่าง ได้นำความรู้ของประติมากรสมัยกรีก, สมัย (เรอเนสซองส์) ซึ่งประติมากรยุคนี้ สืบสานจากกรีกแล้วมาต่อยอดได้อย่างมหัศจรรย์คือ Davinci, ไมเคิลแองเจโล…. ซึ่งมีวิธีการคิดและมีความหมายสำคัญซ่อนเร้นอยู่ในผลงาน หนังสือประติมากรรมรูปคนตามหลักวิชาจะถอดรหัสให้ผู้อ่านได้เห็นสัจธรรมของศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ของโลก

ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิชัย สิทธิรัตน์

ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ 

สาขาย่อยประติมากรรม ประจำปี 2558

อาจารย์ผู้สอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

_______________________