รูปของจิตและความคิด

with No Comments
รูปของจิตและความคิด ฉัตรมงคล อินสว่าง

“รูปของจิตและความคิดอันแท้จริง
ภายในที่ว่างภายใต้ซุ้มเรือนแก้ว
แห่งนี้นั้นเป็นเช่นไร”

What is the image 
of the mind and thoughts that are in an empty space 
under this Arch Frame?

C.Insawang
SiemReap.

Photo by Chatmongkol Insawang