“ศิลป์เพื่อชีวิต” นิทรรศการภาพวาดฝีพระหัตถ์เพื่อจัดหารายได้ร่วมสมทบทุนมูลนิธิในพระดำริ

with No Comments

“ศิลป์เพื่อชีวิต” นิทรรศการภาพวาดฝีพระหัตถ์เพื่อจัดหารายได้ร่วมสมทบทุนมูลนิธิในพระดำริ

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปในงาน “Art for Life : ศิลป์เพื่อชีวิต” เพื่อหารายได้สมทบทุนมูลนิธิในพระดำริ สำหรับเป็นทุนทรัพย์ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส และผู้ได้รับความทุกข์ยากจากการเจ็บป่วย รวมทั้งผู้ที่ได้ผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดและภัยพิบัติต่าง ๆ ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ โดยในงานนี้ ได้พระราชทานภาพพิมพ์จากภาพวาดฝีพระหัตถ์จำนวน 10 ภาพ แก่ผู้ร่วมบริจาค และโปรดให้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ต่อยอดจากภาพวาดฝีพระหัตถ์ด้วย

โดยผู้ที่สนใจสามารถร่วมบริจาคสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ระลึกการกุศลจากลายภาพวาดฝีพระหัตถ์ฯ หลากลาย หลายชีวิต ชุด “เสือ” ในกิจกรรมออกร้านเฉลิมพระเกียรติฯ จากมูลนิธิในพระดำริ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ หรือทางช่องทางออนไลน์ทาง LINE My shop @bhadrafoundation เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลงานพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาด้าน “ศิลปะ” ในโอกาสที่ทรงรับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรมประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสสืบสานพระปณิธานองค์ “สิริศิลปิน” นำศิลป์สู่ทุกชีวิต สร้างประโยชน์สุขเพื่อปวงประชา

ในการนี้ ฉัตรมงคล อินสว่าง ปรัชญาดุษฎีบัญฑิต สาขาทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรมฯ และพระสหายร่วมรุ่นที่ 5 ได้เข้าถวายภาพเขียนเพื่อร่วมแสดงความยินดีต่อวโรกาสในการแสดงผลงานจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ของพระองค์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

____________________________________________

____________________________________________

ขอขอบคุณเนื้อหาจาก วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และภาพจาก มหาวิทยาลัยศิลปากร