คำนิยมของศิลปินแห่งชาติ ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิชัย สิทธิรัตน์
with No Comments

คำนิยมของศิลปินแห่งชาติ ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิชัย สิทธิรัตน์ ในหนังสือ “ประติมากรรมรูปคนตามหลักวิชา แนวคิด การแสดงออกและหลักการประกอบสร้าง” เขียนโดย ผศ.ดร.ฉัตรมงคล อินสว่า