Image of body

with No Comments
ผลงานศิลปะของนักสะสมคนสำคัญ หลักการเลือกซื้องานศิลปะ 8

“มโนภาพแห่งเรือนร่าง
การรับรู้ถึงการมีอยู่ของความคิด
ประสบการณ์ และความทรงจำ”

The image of the body
perception of the existence of thoughts
experiences and memories”


C.Insawang