นิทรรศการศิลปะ : AREA 5+1 : PRECIOUS SPACE

ศิลปิน : ฉัตรมงคล อินสว่าง, ฤทัยรัตน์ คำศรีจันทร์, วัชราพร อยู่ดี, ปรัชญ์ พิมานแมนและพิสณฑ์ สุวรรณภักดี

พิธีเปิดนิทรรศการวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 18:00 น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป เจ้าฟ้า
จัดแสดงระหว่างวันที่ 4 – 29 มีนาคม 2563 หยุดวันจันทร์ – อังคาร และวันหยุดราชการ

Art Exhibition : AREA 5+1 : PRECIOUS SPACE

By Artist : Chatmongkol Insawang

The Opening Ceremony on 6 March 2020 at 6:00 pm. At The National Gallery of Thailand. The exhibition will be on view from March 4 – 29, 2020

_____________________________________________

Natural Existence of Figure : Chatmongkol Insawang 

The fear that arises while feeling the symptoms of a change in the body. It raises questions about the value and meaning of existence of the body through the process of seeking truth to heal fear. By observing the relationship of the existence of nature and body with the aim of self-realization. 

If the body is a delicate garment formed by the weaving of elements of matter and life is the inner space in the sense of breath that connects the meaning of nature.” 

_____________________________________________

แนวความคิด

การสังเกตุและพิจารณาคุณสมบัติเฉพาะและสภาวะการดำรงอยู่ของลมหายใจ ทำให้ได้พบคุณค่า และความหมายที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงภาวะการดำรงอยู่ของชีวิต ที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมชาติในความหมายที่ว่าชีวิต ลมหายใจ และธรรมชาติ คือสิ่งเดียวกัน มีคุณสมบัติคล้ายกัน เช่น  ความบอบบาง  แผ่วเบา  มีอาการเคลื่อนไหวและแปรเปลี่ยนรูปจากแรงกดดันตลอดเวลา  อีกทั้งการแปรเปลี่ยนรูปมวลของลมหายใจ ยังสะท้อนให้เห็นถึงความจริงแท้ในธรรมชาติ (ภววิสัย) ที่เกิดขึ้นในความหมายของการแปรเปลี่ยนที่ซ้อนทับกับมโนภาพของร่างกายในภาวะต่างๆ แม้จะมองเห็นหรือมองไม่เห็นก็ตาม

การเฝ้าสังเกตภาวะการดำรงอยู่ลมหายใจ ได้ทำให้เกิดความเข้าใจในคุณค่าและความหมายของร่างกายที่อาจสามารถเปรียบได้กับเสื้อผ้าอาภรณ์ที่ห่มคลุมชีวิตไว้เพียงชั่วคราว และความหมายของชีวิต ลมหายใจ และสายลมในธรรมชาติในความหมายเดียวกัน ด้วยเหตุนี้ชีวิตจึงอาจเป็นนิรันดร์  เนื่องจากไม่สามารถแบ่งแยกความหมายของชีวิตและความตาย ได้ชัดเจน

“หากชีวิตเป็นดังพื้นที่ว่างของลมหายใจ และร่างกายเป็นดังอาภรณ์ที่ห่มคลุมชีวิตไว้เพียวชั่วคราว”

“If life is an empty space of breath and the body is a temporary garment covering life”

Chatmongkol Insawang

นอกจากการค้นพบคุณค่าและความหมายของจากการดำรงอยู่ของลมหายใจดังกล่าวแล้ว ยังพบว่าการปรากฏรูปของพื้นที่ว่างภายในของร่างกาย นั้นมีลักษณะเป็นอัตวิสัยไปพร้อมกัน  มีความสัมพันธ์กับความคิด ความทรงจำและประสบการณ์ที่มีต่อปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับร่างกายอย่างมีนัยยะสำคัญ พื้นที่ว่างภายในร่างกายจึงเปรียบเสมือนพื้นที่ว่างแห่งชีวิตที่บรรจุไว้ซึ่งความสุข ความทุกข์และประสบการณ์มากมาย ในขณะเดียวกันก็ว่างเปล่าไร้ขอบเขต ลึกลับและน่าค้นหา 

การหลับตาและใช้จิตสัมผัส รับรู้คุณสมบัติและสภาวะการดำรงอยู่ของลมหายใจ ที่ไหลเวียนเข้าและออกภายในร่างกายจึงเปรียบได้ดังการสำรวจพื้นที่ว่างภายใน  ซึ่งเป็นพื้นที่อีกด้านหนึ่งที่ไม่เคยรู้จัก หากแต่ก็มิได้ทำให้เกิดความรู้สึกหวาดกลัว ในทางตรงกันข้าม กลับน่าค้นหาความหมายจากสิ่งซี่งซ้อนเร้นอยู่ภายใน ที่อาจพบ ประสบการณ์  ความทรงจำที่หล่นหาย มโนทัศน์ที่มีต่อเรือนร่างของตนและความจริง

“เมื่อข้าพเจ้าได้หลับตาลง เรือนร่างของข้าพเจ้าที่หลายคนเคยรู้จักก็ค่อยๆ แปรเปลี่ยน รูปเป็นร่างกายที่เปลือยเปล่า ปราศจากอาภรณ์แห่งความกลัวใดๆ ห่มคลุม และโปร่งใสพอที่จะเห็นความจริงในธรรมชาติที่ซ่อนอยู่ภายในลมหายใจที่กําลังวูบไหว”

“When I closed my eyes My body, which many have known, gradually transformed into a naked body without any robes of fear, shrouded and transparent enough to see the truth of nature hidden within the moving breath”

Chatmongkol Insawang

_____________________________________________

_____________________________________________

ขอขอบคุณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป (เจ้าฟ้า), คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และวิทยาลัยเพาะช่าง

  • นิทรรศการ AREA 5+1 : PRECIOUS SPACE
  • จัดแสดงผลงานประเภท จิตรกรรม ประติมากรรม สื่อผสม วิดีโอและการจัดวาง
  • ศิลปิน ฉัตรมงคล อินสว่าง, ฤทัยรัตน์ คำศรีจันทร์, วัชราพร อยู่ดี, ปรัชญ์ พิมานแมนและพิสณฑ์ สุวรรณภักดี
  • จัดแสดง ณ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป เจ้าฟ้า