นิทรรศการ ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 65 : ฉัตรมงคล อินสว่าง

ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป (เจ้าฟ้า) : THE 65th NATIONAL EXHIBITION OF ART @ The National Gallery of Thailand กับผลงานประติมากรรมของ ฉัตรมงคล อินสว่าง ที่ได้ร่วมแสดงผลงานในฐานะ ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมจัดแสดงจากคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะ จำนวน 2 ชิ้นผลงาน

ผลงานงานที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมจัดแสดงในนิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 65 ชิ้นที่ 1 ประเภทจิตรกรรม : Painting

_____________________________________________

_____________________________________________

ศิลปิน นายฉัตรมงคล อินสว่าง : Artist Chatmongkol Insawang

ชื่อผลงาน : “ธรรมวิสัยแห่งรูป หมายเลข 1”

เทคนิค : หมึกญี่ปุ่น

ขนาด : 264 x 159 ซม.

Artwork Name : “Nature Existence of Figure No.1”

Technique : Japanese ink

Size : 264 x 159 cm.

_____________________________________________

ผลงานงานที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมจัดแสดงในนิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 65 ชิ้นที่ 2 ประเภทประติมากรรม : Sculpture

_____________________________________________

_____________________________________________

ศิลปิน นายฉัตรมงคล อินสว่าง : Artist Chatmongkol Insawang

ชื่อผลงาน : “ธรรมวิสัยแห่งรูป หมายเลข 8”

เทคนิค : หมึกญี่ปุ่น

ขนาด : 264 x 159 ซม.

Artwork Name : “Nature Existence of Figure No.8”

Technique : Metal and Resin

Size : 90 x 120 x 280 cm.

_____________________________________________

แนวความคิด : Concept

“การแปรเปลี่ยนของร่างกายภายใต้สภาวะแห่งความเจ็บป่วย ทำให้เห็นถึงความเปราะบางของชีวิตและรู้สึกหวั่นไหวต่อความตายเสมอ การตั้งคำถามถึงการดำรงอยู่ของชีวิตและร่างกายผ่านการสังเกตุลมหายใจ ทำให้เกิดการเรียนรู้สภาวะธรรมชาติอันเป็นสามัญลักษณะที่ซ่อนอยู่ในปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย ได้แก่ อาการแปรเปลี่ยน อาการขืน ดึง ไร้รูปแห่งตัวตน ซึ่งเมื่อยิ่งพิจารณาก็ยิ่งเห็นความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชีวิต ร่างกายกับธรรมชาติ ซึ่งสามารถทำให้เกิดการปล่อยวางความคิดที่ผูกไว้กับการมีอยู่ของร่างกายได้อย่างอัศจรรย์”

“Transformation of the body under conditions of illness has seen the fragility of life and has always felt the fear of death. Questioning the existence of life and the body through the observation of the breath. Causing the learning of common natural states, the hidden characteristics of the phenomena that occur within the body, such as transformation, resisting, deformation Which, the more we consider, the more we see the unity of life body with nature which can cause the release of thoughts that are bound to the existence of a body, that is miraculous.”

ฉัตรมงคล อินสว่าง : Chatmongkol Insawang

_____________________________________________

_____________________________________________

การแสดงศิลปกรรมแห่งชาตินับเป็นเวทีการประกวดระดับชาติที่มีประวัติความเป็นมายาวนานที่สุดในประเทศไทย และจัดการแสดงอย่างต่อเนื่องโดยมหาวิทยาลัยศิลปากร จนถึงปัจจุบันนับเป็นครั้งที่ 65 เพื่อเป็นการสนับสนุนและเปิดโอกาสให้ศิลปินไทยได้มีเวทีแห่งการสร้างสรรค์ในระดับชาติ โดยการส่งผลงานศิลปกรรมประเภทจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และสื่อประสม เข้าประกวดโดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมตัดสิน และนำผลงานไปจัดแสดงนิทรรศการ นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้สาธารณชนได้ชื่นชมผลงานศิลปกรรมอย่างกว้างขวางทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอีกด้วย

ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ นาย จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีเปิดนิทรรศการการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 65 ซึ่งจะมีพิธีเปิดนิทรรศการในวันอังคารที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น.

The National Exhibition of Art has been established continuously to encourage Thai people to learn and understand modern art and submit works for competition. This year, the exhibition has come to its 65th. The competition and exhibition have divided artworks into four categories, which are painting, sculpture, prints and multimedia. All of the artworks have been selected by honorable jurors from various fields of fine arts. The exhibition aims to enhance the art creativity and also promote knowledge of art appreciation to the public.

His Majesty the King has graciously designated His Excellency Chirayu Isarangkun Na Ayuthaya Privy Councillor as His Majesty the King’s Representative to preside over the opening ceremony of  the 65th National Exhibition of Art,  on Tuesday 8th October 2019 at 2 pm at the National Gallery, Chaofah Road, Bangkok. 

_____________________________________________

ขอขอบคุณ

ขอขอบคุณ ภาพและเนื้อหาจาก หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

อ้างอิง http://www.art-centre.su.ac.th/2019.html

  • นิทรรศการ การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 64
  • จัดแสดงผลงาน ที่ได้รับการคัดเลือกร่วมแสดง
  • ประเภท ทั้งสองประเภท คือ จิตรกรรมและประติมากรรม
  • ศิลปิน ฉัตรมงคล อินสว่าง
  • จัดแสดง ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป (เจ้าฟ้า)