นิทรรศการศิลปะ : AREA 5+1 : MINDSET

ศิลปิน : ฉัตรมงคล อินสว่าง, ฤทัยรัตน์ คำศรีจันทร์, วัชราพร อยู่ดี, ปรัชญ์ พิมานแมนและพิสณฑ์ สุวรรณภักดี

มนุษย์ทุกคนล้วนมีพื้นที่ทางความคิดส่วนบุคคล ซึ่งอาจเป็นพื้นที่ที่อยู่เหนือไปจากหลักการและทฤษฎีใดที่จะเป็นเงื่อนไขหรือตัวชี้วัดในการมีอยู่ เป็นพื้นที่ที่เชื่อมโยงการมีอยู่ของตัวตนและจิตวิญญาณเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งมีพลังในการควบคุมความคิดและทัศนะที่แต่ละคนมีต่อโลกที่แวดล้อม ปรากฏเป็นรูปและนาม กระบวนการศึกษาและเรียนรู้เชิงตั้งคำถามนั้น เพื่อแสวงหาความจริงแท้ที่ดำรงอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นในระหว่างการเดินทาง อาจมีคุณค่า และความหมายมากกว่าเป้าหมายก็เป็นได้

การจัดแสดงนิทรรศการศิลปกรรมในครั้งนี้จึงเปรียบเสมือนพื้นที่ว่างที่ให้ผู้สร้างสรรค์ที่เปรียบเสมือนเพื่อนร่วมทางได้ เปิดเผยและแลกเปลี่ยนพื้นที่ทางจิตวิญญาณ ความคิด และผลงานสร้างสรรค์ของแต่ล่ะบุคคล อันเป็นประจักษ์พยานแห่งการมีอยู่ของความงาม ความดีและความจริงสู่พื้นที่สาธารณะ เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ในสังคม อันจะเกิดขึ้นจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การรับรู้ถึงคุณค่าและความหมายระหว่างกัน

นิทรรศการเปิดให้ชม 1 – 12 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ โดยมีพิธีเปิดนิทรรศการ 8 มีนาคม 2562 เวลา 17:00 น. เปิดให้ชมตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ (หยุดวันเสาร์ – อาทิตย์) เวลา 09:00 – 16:00 น.

Opening hours for public : 1 – 12 March 2019 @ Art and Cultural in Commemoration of H.M. the Kings 6th Cycle,
Silpakorn University, Sanam Chandra Palace Campus, Nakhon Pathom.
Open on Monday – Friday (Closed Saturday – Sunday) at 9.00 a.m. – 4.00 p.m.
The Opening Ceremony on 8 March 2019 at 5:00 pm.

_______________________________________________

_______________________________________________

  • นิทรรศการ AREA 5+1 : MINDSET
  • จัดแสดงผลงานประเภท จิตรกรรม ประติมากรรม สื่อผสมและการจัดวาง
  • ศิลปิน ฉัตรมงคล อินสว่าง, ฤทัยรัตน์ คำศรีจันทร์, วัชราพร อยู่ดี, ปรัชญ์ พิมานแมนและพิสณฑ์ สุวรรณภักดี
  • จัดแสดง ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์