สวนประติมากรรม ที่ได้รับรางวัลจากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตเพชรบุรี

นิทรรศการถาวร ณ สวนประติมากรรม ม.ศิลปากร: ผลงานประติมากรรมที่ได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับสอง เหรียญเงิน การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 49 ของศิลปิน ฉัตรมงคล อินสว่าง : Sculpture Park @SU Pitc, Chatmongkol Insawang’s 2nd Prize : Silver medal, Sculpture.

ศิลปิน: ฉัตรมงคล อินสว่าง
ชื่อผลงาน: “ธรรมชาติวิสัย หมายเลข 2”
ปีที่สร้าง: 2546 / เทคนิค: เชื่อมโลหะ / ขนาด: 180 x 220 x 370 ซม.  
Edition: Original 
Collection of: หอศิลป์ (วังท่าพระ) มหาวิทยาลัยศิลปากร

____________________________________________

____________________________________________

สวนประติมากรรม ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัย  เป็นสถานที่แสดงผลงานประติมากรรมที่ได้รับรางวัลจากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ซึ่งสร้างสรรค์โดยประติมากรชั้นแนวหน้าของประเทศไทย  จำนวน 28 ชิ้น บนพื้นที่ 18 ไร่  และเนื่องในโอกาสครบรอบ 65 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันที่ 12 ตุลาคม 2551  ได้มีการจัดสร้างประติมากรรมร่วมสมัย  จำนวน 3 ชิ้น เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างศิลปินไทยและศิลปินต่างชาติ

โดยโครงการสร้างสรรค์งานประติมากรรมมีจุดมุ่งหมาย ในการสร้างสรรค์งานประติมากรรมที่มีคุณค่าเพื่อเป็นอนุสรณ์ในวาระสําคัญครั้งนี้ โดยได้เชิญศิลปินซ่างเป็นประติมากรท้ังไทยและ ต่างประเทศมาสร้างสรรค์ผลงานเพื่อติดตั้ง ถาวร ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยโครงการสร้างสรรค์งานประติมากรรม ได้เร่ิมโครงการ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2551 โดยมีประติมากรชาวไทยอีก 2 ท่าน ที่ร่วมโครงการ ประกอบด้วย อาจารย์นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) ประติมากรชั้นนํา ของประเทศไทย และรองศาสตราจารย์วิชัย สิทธิรัตน์ ภาควิชา ประติมากรรม คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ การ สร้างสรรค์งานประติมากรรมคาดว่าจะทําการติดต้ัง เสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2552 นี้

____________________________________________

ขอขอบคุณเนื้อหาจาก ข่าวสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตเพชรบุรี

ขอขอบคุณภาพจาก คุณ ภควัต โรจนโพธิ์

อ้างถึง https://www.su.ac.th/th/petchaburi.php

  • สวนประติมากรรม สถานที่ติดตั้งผลงานจัดแสดงถาวร
  • ผลงาน ประติมากรรมที่ได้รับรางวัลจากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ
  • คอลเล็กชั่นสะสมของ หอศิลป์วังท่าพระ
  • ศิลปิน ฉัตรมงคล อินสว่าง
  • จัดแสดง ณ ด้านหน้ามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตเพชรบุรี