สวนประติมากรรม ที่ได้รับรางวัลสนับสนุนของธนาคารกรุงไทย จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ

นิทรรศการถาวร ณ สวนประติมากรรม ธนาคารกรุงไทย: ผลงานประติมากรรมที่ได้รับรางวัลสนับสนุนของธนาคารกรุงไทย การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 50 ของศิลปิน ฉัตรมงคล อินสว่าง : Permanent exhibition at Sculpture Park Krung Thai Bank: Award-winning sculpture from Krung Thai Bank, The 50th National Art Exhibition of Chatmongkol Insawang

ศิลปิน: ฉัตรมงคล อินสว่าง
ชื่อผลงาน: “เวียนว่าย”
ปีที่สร้าง: 2547 / เทคนิค: เชื่อมโลหะ / ขนาด: 150 x 490 x 290 ซม.  
Edition: Original 
Collection of: ธนาคารกรุงไทย

____________________________________________

____________________________________________

โครงการสวนประติมากรรมกรุงไทย (Krungthai Sculpture Park)

โครงการที่ต่อยอดมาจากโครงการ “กรุงไทยสานศิลปวัฒนธรรม” ที่ให้กำเนิดสวนประติมากรรมกรุงไทย ภายใต้บรรยากาศธรรมชาติอันสวยงามของศูนย์ฝึกอบรม บมจ. ธนาคารกรุงไทย เขาใหญ่ จ. นครราชสีมา ซี่งเป็นพื้นท่ีแบบเปิดโล่งขนาดใหญ่ ตามแนวคิดการจัดพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง โดยการนําผลงานประเภทประติมากรรม ที่ได้รับรางวัลจาก โครงการกรุงไทย สานศิลปวัฒนธรรม ที่ธนาคารได้สนับสนุน รางวัล Krungthai Purchasing Prize แก่ศิลปินที่มีผลงานโดดเด่นในงานแสดงศิลปกรรมแห่ง ชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 – ปัจจุบันและผลงานจาก การประกวดประติมากรรม ติดตั้ง ณ ธนาคารกรุงไทย ในปี พ.ศ. 2547 มาจัดแสดง โดยจัดแสดงถาวร ผลงานประติมากรรมขนาดใหญ่ของศิลปินชั้นนำ รวมทั้งสิ้น 24 ชิ้นผลงาน และยังได้มีการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านศิลปะเพื่อสร้างการเรียนรู้ด้านศิลปะแก่เยาวชน ลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้นและประชาชนทั่วไป สามารถเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

____________________________________________

ขอขอบคุณ ธนาคารกรุงไทย

อ้างอิง

https://krungthai.com/Download/CSR/CSRDownload_57CSR_report55_2.pdf

https://krungthai.com/artgallery/gallery/details?id=656

  • สวนประติมากรรม สถานที่ติดตั้งผลงานจัดแสดงถาวร
  • ผลงาน ประติมากรรมที่ได้รับรางวัลสนับสนุนของธนาคารกรุงไทย จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ
  • คอลเล็กชั่นสะสมของ ธนาคารกรุงไทย
  • ศิลปิน ฉัตรมงคล อินสว่าง
  • จัดแสดง ณ ธนาคารกรุงไทย เขาใหญ่ จ. นครราชสีมา