หนังสือ “PRIMAVERA : ศิลปะร่วมสมัยเนื่องในโอกาสครบรอบ 75 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์” เพื่อศึกษาพัฒนาการความเป็นมาของศิลปะในประเทศไทยแต่ละช่วงเวลา ผ่านผลงานศิลปะร่วมสมัยของศิลปินไทย จำนวน 75 ท่าน ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ซึ่งศิลปิน ฉัตรมงคล อินสว่าง ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในศิลปิน 75 ท่านดังกล่าว

The book “PRIMAVERA 75th years of Contemporary Art from the Faculty of Painting, Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University. The artworks by our 75 honourable artists were selected to be studied about the art development and art history in Thailand through each period of time. which The artist Chatmongkol Insawang was selected as one of the 75 artists.