แนวคิดในการสร้างสรรค์พระพุทธปฏิมาพระนามพระราชทาน พระพุทธสิริญาณเมธี พระพุทธรูปประจำสถาบัน สถาบันวิทยสิริเมธี (Vidyasirimedhi Institute of Science and Technology: VISTEC) ของประติมากร ฉัตรมงคล อินสว่าง

“พุทธปฏิมาองค์นี้สร้างขึ้นจากมโนคติที่ว่า     พุทธปฏิมาเปรียบดังมโนภาพของพุทธสภาวะ ที่เกิดจาก การรู้แจ้งในญาณทัสสนะและบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณของพระโคตมพุทธเจ้า ที่ค้นพบความจริงและวิถีปฏิบัติ ที่นำมนุษย์ไปสู่ความหลุดพ้นด้วยพระองค์เอง ในความหมายของการตื่นรู้ที่เกิดขึ้นจากแสวงหาซึ่งหนทาง ที่จะนำพามนุษย์ชาติไปสู่โลกุตระธรรม   ด้วยปณิธานและความเพียรอันบริสุทธิ์ของพระองค์ และด้วยมโนทัศน์ ดังกล่าว  ข้าพเจ้าจึงใช้รูปกายวิภาคร่างกายของมนุษย์ตามลักษณะธรรมชาติเป็นพื้นฐาน ในการสร้างที่ เปรียบได้ดังการค่อยๆ ขัดเกลาพุทธปฏิมาซึ่งเกิดจากการปรุงแต่งรูปแบบการแสดงออกและรสสุนทรียะ ตามอุดมคติมาหลายทศวรรษ  ไปสู่รูปอันแท้จริงจากการตีความของข้าพเจ้า  ที่มุ่งหมายเชื่อมโยง ความหมายของความเป็นมนุษย์ในระดับสากล   ที่ทุกคนล้วนอยู่ภายใต้เงื่อนไขเดียวกันกับพระพุทธองค์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและมโนคติที่เชื่อมโยงความดี ความงามไว้กับความจริง และการแสดงออกถึงการมีอยู่ของพุทธสภาวธรรม”

ประติมากร

ฉัตรมงคล อินสว่าง


  • องค์พระพุทธรูป ประจำสถาบัน สถาบันวิทยสิริเมธี (Vidyasirimedhi Institute of Science and Technology: VISTEC)
  • พระพุทธสิริญาณเมธี พระนามพระราชทานโดย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
  • วัสดุ สำริด (Bronze)
  • ขนาด หน้าตัก 9 นิ้ว
  • จัดสร้างทูลเกล้าถวายฯ เนื่องในพระราชวโรกาสเสด็จ