Duo Exhibition “Opera Muta” : Photography Art Exhibition by Artist Chatmongkol Insawang at DEA Gallery, Florence, Italy.

การแสดงนิทรรศการศิลปะภาพถ่าย “Opera Muta”

โดยศิลปิน ฉัตรมงคล อินสว่าง ณ DEA Gallery, เมืองฟลอเรนซ์, อิตาลี.

__________________________________________________

  • การแสดงผลงานศิลปะ นิทรรศการสองศิลปิน
  • ศิลปะภาพถ่าย "Opera Muta"
  • จัดแสดง ณ DEA Gallery, เมืองฟลอเรนซ์, อิตาลี.
  • Project Year 2008