ผลงานประติมากรรมของศิลปิน ฉัตรมงคล อินสว่าง Chatmongkol Insawang’s Sculpture

รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยมอันดับสอง เหรียญเงิน (ประเภทประติมากรรม) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 49 ปัจจุบันจัดแสดงถาวร ณ สวนประติมากรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตเพชรบุรี

แนวความคิด

สัญชาตญาณแห่งการแสวงหาสิ่งที่ดีกว่าของมนุษย์สร้างความทะยานอยากให้มนุษย์ไขว่คว้าสิ่งต่าง ๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุด การเรียนรู้เพื่อทำความเข้าใจถึงการเกิดขึ้น ดำรงอยู่และสูญสลายของสรรพสิ่งเท่านั้นที่จะทำให้เราเกิดปัญญา มองเห็นความเป็นไปของสรรพสิ่งได้อย่างถ่องแท้, ฉัตรมงคล อินสว่าง

Concept

Human instinct to search for something better drives man to relentlessly seek out for new things.  Only by learning to understand the birth, existence and cessation of all beings that we will attain enlightenment, achieving profound insight of the way things are. Chatmongkol Insawang