คำนำของอาจารย์ : Master’s Introduction
with No Comments

คำนำของอาจารย์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิชัย สิทธิรัตน์ ศิลปินแห่งชาติ, ผู้อำนวยการวิทยาลัยเพาะช่าง ผศ.บรรลุ วิริยาภรณ์ประภาส และหัวหน้ากลุ่มงานประติมากรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร กล่าวถึง…..