รายการไทยบันเทิง ThaiPBS นำเสนอการสอนศิลปะนอกห้องเรียน

with No Comments

รายการไทยบันเทิง ThaiPBS โดยคุณกริษฐา ดีมี นำเสนอการสอนศิลปะนอกห้องเรียนของอาจารย์ฉัตรมงคล อินสว่าง ในรายวิชาศิลปนิพนธ์ สาขาวิชาประติมากรรม ภาควิชาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยเพาะช่าง ที่พยายามขับเคลื่อนการเรียนการสอน และการเรียนรู้ของนักศีกษาให้ได้ผลสัมฤทธิ์ที่ดีเท่าที่จะสามารถทำได้ โดยอาจารย์ฉัตรมงคล ได้นัดหมายเข้าสอนที่โรงรถหน้าบ้านของนักศึกษาและให้คำปรึกษาในการทำงานศิลปนิพนธ์ในแง่มุมต่างๆ เช่น รูปแบบ เทคนิคและการแสดงออก พร้อมกับรักษาระยะห่างและใส่หน้ากากป้องกันตลอดเวลา ทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาการเรียนรู้ด้านประติมากรรมที่เรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ได้ยากเนื่องจากไม่สามารถสัมผัสการแสดงออกและมองเห็นมิติต่างๆ ของผลงานได้ครบถ้วน