หนังสือเชิญพระดำรัสรับสั่งทรงขอบใจ จากสำนักพระราชวัง พระบรมมหาราชวัง

with No Comments

หนังสือเชิญพระดำรัสรับสั่งทรงขอบใจ จากสำนักพระราชวัง พระบรมมหาราชวัง : ฉัตรมงคล อินสว่าง ได้รับหนังสือเชิญพระดำรัสรับสั่งทรงขอบใจ โดยพระประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จากการที่ ฉัตรมงคล อินสว่าง ได้ขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายพระสาทิสลักษณ์ แต่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพมหานคร

Invitation letter of the letter of thanks to Chatmongkol Insawang from the Bureau of the Royal Household, The grand palace.